ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ผู้ปกครองเกรียง ฐิติจำเริญพร
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ / ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
ชื่อ-นามสกุล : ศาสนาจารย์ทินกร ศิริธวนากุล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ศาสนาจารย์ชัชวาล ขัดสีใส
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ศาสนาจารย์ประสงค์ ทองเณร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายพิพัฒน์ ทรัพย์รุ่งทวีผล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวดารุณี แสนใจกล้า
ตำแหน่ง : กรรมการ ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุรภี วงค์ไพบูลย์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ