ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูต่างชาติ

นางสาวอำนวย กิ่งก้ำ
หัวหน้าภาษาต่างประเทศ

Miss. Suzette Pulgo Formentera
Teacher

Miss.Sharmaine Pulgo Formentera
Teacher

Miss. Sun Ling
Teacher

Miss.Jasmin T. Lpnawan
Teacher

Mr.Brian Dale Lapnawan
Teacher