ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูฝ่ายสนับสนุนการสอน

นางสาวมาลินา ปัญญาชัย
หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการสอน

นางสาวดารุณี แสนใจกล้า
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นางสาวลักษณ์ ธีรบรรจง
เจ้าหน้าที่ธุรการ/ ครูพิเศษ

นางสาวสุรียาภรณ์ เขียวคำ
เจ้าหน้าที่บัญชี

นางพิศมัย เอื้ยงทอง
นายทะเบียน

นางสาวปวีณา กันทะวะ
ครูฝ่ายสนับสนุนการสอน

นางญาณ์พัทธิ์สุดา สท้านไตรภพ
ครูฝ่ายสนับสนุนการสอน