ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

นางสาวจุฑารัตน์ ใจวังเย็น
หัวหน้าสายชั้น และครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวภัทรวดี ไชยวงค์
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวฐิตินันท์ นนท์เต็ม
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวกรรณิการ์ คำอ้าย
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นายเสรี วงศ์สรรเสริญ
ครูพิเศษ

นางสาวพิเชฐกาญจน ปันสาละนันท์
ครูพิเศษ

นางสาวทิพย์ลดา เครือวงค์เป็ง
ครูพิเศษ

นายวิชุกร มะโนฟุ่น
ครูพิเศษ