ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

นางสาวจุฑารัตน์ ใจวังเย็น
หัวหน้าสายชั้น

นางสาวทิพย์ลดา เครือวงค์เป็ง
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวกรรณิการ์ คำอ้าย
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวภัทรวดี ไชยวงค์
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นายเสรี วงศ์สรรเสริญ
ครูพิเศษ

นางประภัสสร ธรรมอักษร
ครูพิเศษ

นายสัญชัย เพ่งผล
ครูพิเศษ