ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

นางสาวนิศาชล เลิศบุณยสิทธฺิ์
หัวหน้าสายชั้น /ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวภัทรชนก ไชยทนุ
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายปิยวัตร วรรณจักร์
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสินีนาถ สิทธินนท์
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายธนวัฒน์ ใจกันทา
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายอารีฟีน อับดุลอารี
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายนิคม ม่านแก้วจู
ครูพิเศษ

นายไตรภัทร ศรีม่วง
ครูพิเศษ

นางสาวพิเชฐกาญจน ปันสาละนันท์
ครูพิเศษ