ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

นางวรรณพร อาดย่อแฮ
หัวหน้าระดับชั้น และครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวสิริโสภา โสภา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสลักจิต ใจน้อย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางรวีวรรณ ฆรวัณณ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวกาญจนา วิชัยคำ
ครูพิเศษ

นายมงคล แจ่้งมงคล
ครูพิเศษ