ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

นางวรรณพร อาดย่อแฮ
หัวหน้าระดับชั้น และครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางณัฐพัชร์ สุวรรณมงคล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสลักจิต ใจน้อย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางรวีวรรณ ฆรวัณณ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวเพ็ญนภา มโนปิง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวกาญจนา วิชัยคำ
ครูพิเศษ

นายเทอดศักดิ์ ไชยสมปาน
ครูพิเศษ