ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3

นางสาวธีรินทร์รัตน์ เรืองนุ้ย
หัวหน้าสายชั้น และครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสมพิศ จงรักษ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางศิวพร ฝั้นสืบ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางชุณิตา แคหอม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางประภัสสร ธรรมอักษร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวนารีณัฐ วงศ์ศาลา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายสัญชัย เพ่งผล
ครูพิเศษ

นางวันทนา วรรณารักษ์
ครูพิเศษ