ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูระดับปฐมวัย

นางเพ็ญพรรณ์ สร้อยสุวรรณ
หัวหน้าสายชั้น และครูประจำชั้นอนุบาล 3

นางสาวชมชนก ธัญชโนทัย
ครูประจำชั้นอนุบาลเตรียมอนุบาล

นางสาววิยะดา เล้วอน
ครูประจำชั้นอนุบาล 1

นางสาวจินตภาส์ อินทชาญ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2

นางสาวอำพร คำอ้ายปวน
ครูพี่เลี้ยง

นางธัญภา เทพมหานิล
ครูพี่เลี้ยง