ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เอกสารติดตามประเมิน ขั้นพื้นฐาน ม.1 (อ่าน 73) 12 พ.ย. 63
แบบติดตามประเมิน ขั้นพื้นฐาน มฐ.ที่ 1 (อ่าน 66) 12 พ.ย. 63
เอกสารติดตามประเมินปฐมวัย (อ่าน 51) 12 พ.ย. 63
แบบติดตามประเมินปฐมวัย มฐ.ที่ 1 (อ่าน 57) 12 พ.ย. 63
เอกสารเกณฑ์ประเมินภายนอก สมศ.รอบที่ 4 (อ่าน 67) 09 พ.ย. 63
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน 63 (อ่าน 90) 26 ต.ค. 63
คู่มือการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพ (อ่าน 74) 26 ต.ค. 63
เอกสารสรุปรายงาน SAR ปี63.pdf (อ่าน 73) 26 ต.ค. 63
เอกสารสรุปรายงาน SAR ปี63.doc (อ่าน 81) 26 ต.ค. 63
เอกสาร ติดตามขั้นพื้นฐานSSRปี 63.pdf (อ่าน 45) 26 ต.ค. 63
เอกสาร ติดตามขั้นพื้นฐานSSRปี 63.doc (อ่าน 49) 26 ต.ค. 63
เอกสาร ติดตามปฐมวัย SSR ปี 63.pdf (อ่าน 52) 26 ต.ค. 63
เอกสาร ติดตามปฐมวัย SSR ปี 63.doc (อ่าน 49) 26 ต.ค. 63
เอกสารบูรณาการงานประกันฯ กับสาระ.pdf (อ่าน 42) 26 ต.ค. 63
เอกสารบูรณาการงานประกันฯ กับสาระ.doc (อ่าน 51) 26 ต.ค. 63
รายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา 2562 (อ่าน 182) 25 ส.ค. 63
มาตราฐานการศึกษาการประกาศค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 144) 25 ส.ค. 63