ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพข่าว - ประชาสัมพันธ์
แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตร ให้กับคุณครูที่ได้รับรางวัล

วันที่ 2 เมษายน 2564 ผู้ปกครอง ดร.เกรียง ฐิติจำเริญพร ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนวิชชานารี ร่วมแสดงความยินดี  และมอบเกียรติบัตร ให้กับ ผู้จัดการ – ผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณครูที่ได้รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา ดังนี้

1. รางวัลครูผู้จัดการ STEM ดีเด่น ได้แก่ นางสาวนิศาชล เลิศบุณยสิทธิ์

2. รางวัลครูผู้สอนภาษาอังกฤษดีเด่น ได้แก่ นางวรรณพร อาดย่อแฮ

3. รางวัลครูดีศรีสถาบัน ได้แก่

- นางสาวลักษณ์                  ธีรบรรจง

- นางพิศมัย                          เอี้ยงทอง

- นางสาวกรรณิการ์            คำอ้าย

- นายปิยวัตร                         วรรณจักร์

- นางอัมพรรัตน์                  วงศ์สรรเสริญ

4. รางวัล THE PRIME ADMINISTRATOR AWARD ได้แก่ ดร.สุรภี วงค์ไพบูลย์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียน

ณ ห้องประชุมอำนวยการ โรงเรียนวิชชานารี

โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2564,13:37   อ่าน 16 ครั้ง