ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพข่าว - ประชาสัมพันธ์
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร และครู ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนวิชชานารีขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ครู ที่ได้รับผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร และครูเนื่องในวันครู ประจำปีการศึกษา 2564 จากเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคเหนือ คือ

1.รางวัลผู้บริหารดีเด่น (THE PRIME ADMINSTRATOR AWARD)

- ดร.สุรภี วงค์ไพบูลย์ ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ

2.รางวัลครูผู้จัดการเรียนรู้ STEM ดีเด่น (THE TEACHER OF STEM EDUCATION AWARD)

- นางสาวนิศาชล  เลิศบุณยสิทธิ์

3.รางวัลครูผู้สอนภาษาอังกฤษดีเด่น (THE TOP TEACHER OF ENGLISH AWARD)

- นางวรรณพร  อาดย่อแฮ

4.ครูดีศรีสถาบัน ประจำปี พ.ศ. 2564

- นางอัมพรรัตน์  วงค์สรรเสริญ

- นางสาวลักษณ์  ธีรบรรจง

- นางพิศมัย  เอี้ยงทอง

- นางสาวกรรณิการ์  คำอ้าย

- นายปิยวัตร  วรรณจักร์

ขอพระเจ้าอวยพระพรในหน้าที่การงานสืบไป

โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2564,15:54   อ่าน 41 ครั้ง