ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวิถีคริสต์
เยี่ยมเยือนหมวดคริสเตียนประสบกิตติคุณแม่เมาะ

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2020 ทีมงานศาสนกิจ ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวิชชานารี ร่วมเยี่ยมเยือนหมวดคริสเตียนประสบกิตติคุณแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ. ลำปาง เทศนาโดย ศจ.มนตรี  ขัดสีใส อนุศาสกโรงเรียน พระธรรมยอห์น14:1-7 หัวข้อ"ถ้าวางใจในพระเยซู อย่ากลัวเลย"

โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2563,08:24   อ่าน 151 ครั้ง