ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงประจำโรงเรียน

                                                                             เนื้อร้อง    พยุง  อินทรควรศรี

                                                                             ทำนอง     ศักดิ์   รัตนชัย       

วิชชานารีศรีไทยในลำปาง                              แสนสำอางการศึกษาสง่าศรี

อบรมสอนนักเรียนเพียรรักดี                          กุลสตรีรู้จักหลักวิชา

อันความรู้รู้กระจ่างสว่างแจ้ง                          เหมือนมีแสงส่องให้ในภายหน้า

รู้อะไรก็ไม่สู้รู้วิชา                                       รู้รักษาตัวรอดปลอดภัยพาล

สอนวิชานารีดีล้ำเลิศ                                   ให้ประเสริฐรู้เห็นเป็นแก่นสาร

แม้ขาดหลักวิชาช่วยม้วยด้วยพาล                    ถูกระรานลวงให้ออกนอกความดี

อันวิชชานารีมีสีเด่น                                   ใช้เพื่อเป็นสีประจำนำสดใส

สอนวิชชานารีสตรีไทย                                ให้ก้าวไกลเกียรติยศปรากฏนาม

แดงเป็นสีที่หมายถึงสายเลือด                        ไม่แห้งเหือดแดงเข้มน่าเกรงขาม

ขาวสะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องงาม                        รวมเป็นความหมายซึ้งถึงจิตใจ

รู้ระเบียบเรียบร้อยทั้งทีท่า                            รู้ถึงว่าประพฤติดีอย่างไร

ผ่านวิชชานารีดีสมใจ                                   อยู่ลำปางเมืองใหญ่ของไทยเอย.